Disclaimer en Privacy

Disclaimer

Schoonmakend Nederland heeft deze website met zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd, onvolledig of niet meer juist is. Schoonmakend Nederland aanvaardt voor mogelijke onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie die bezoekers downloaden en eventueel foutief (wel of niet via de website van Schoonmakend Nederland) aan derden doorgeven.

Privacy beleid
Schoonmakend Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy beleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door Schoonmakend Nederland. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Als Schoonmakend Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Schoonmakend Nederland
Pettelaarpak 130-B
5216 PV ’s-Hertogenbosch
info@schoonmakendnederland.nl

Bewaartermijn
Schoonmakend Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist.